Geografie světového průmyslu

GEOGRAFIE PRŮMYSLU

Lokalizační faktory průmyslu

a) přírodní - surovinová základna, klima,voda, reliéf, půda, biota, životní prostředí

b) ekonomicko- technické energie,trh, pracovní síla, doprava, výhody aglomerace, věda a výzkum,kapitál

c) sociálně-politické - sociální, politické, historické, strategicko-vojenské

Jednotlivé lokalizační předpoklady nelze chápat a posuzovat odděleně,izolovaně.Vždy se v konečném uspořádání průmyslové výroby projeví soubor několika faktorů.Na počátku průmyslové revoluce byla snaha o koncentraci průmyslových středisek do center, s řadou na sebe navazujících oborů a odvětví.Koncentrace oborů těžkého průmyslu na malém prostoru způsobila velké ekologické zatížení krajiny.Současnou světovou průmyslovou výrobu charakterizuje dekoncentrace průmyslu,vytváření nových industrializovaných oblastí, a především změny v odvětvové struktuře.Útlum energeticky náročných oborů těžkého průmyslu a přechod na obory náročnější na výzkum a kvalifikaci pracovních sil.

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ PRŮMYSLOVÉ VÝROBY

1.Těžební průmysl

Tradiční průmysl, který v důsledku vědecko-technického pokroku již nehraje ve vyspělých zemích tak důležitou roli jako v minulosti.Těžební průmysl zajišťuje pro lidstvo suroviny, které rozdělujeme na:

nevyčerpatelné suroviny: mezi které řadíme sluneční energii,vodu …

vyčerpatelné suroviny - obnovitelné: zde řadíme potraviny,lesy …

vyčerpatelné suroviny - neobnovitelné

a) paliva

hnědé uhlí:Německo, Rusko,USA , Polsko, Čína

černé uhlí: Čína, USA ,Indie,Rusko,

ropa: státy OPECu především oblast Perského zálivu, USA, Rusko, Čína

zemní plyn: Rusko,USA,Nizozemí,Kanada,Indonésie

uran: Kanada, JAR ,Niger,USA,Rusko,Austrálie,

b) rudné suroviny

- rudy černých kovů

železná ruda: Čína, Brazílie, Rusko,Austrálie, Ukrajina,

mangan: Čína, Ukrajina, JAR, Austrálie, Brazílie, Rusko

chromová ruda: Kazachstán, JAR, Turecko, Zimbabwe, , Indie

- rudy barevných kovů

měděná ruda: těžba tzv. měďné pásy americký - Kanada, USA, Brazílie, Chile africký - Zambie,Zimbabwe dále Čína, Austrálie

cínová ruda: Thajsko, Malajsie, Indonésie, Rusko, Čína, Austrálie

zinková ruda: Austrálie, Kanada, Čína, Rusko USA,

olovnatá ruda: Kanada, USA, Austrálie, Čína, Rusko

bauxit: Austrálie,Guinea,Jamajka, Brazílie, Indie

- drahé kovy

zlato: JAR, USA, Austrálie,Čína

stříbro: Mexiko, USA, Peru,

platina:JAR,Rusko,Kanada

c) nerudné suroviny

- pro chemický průmysl - fosfáty,síra,rtuť …

- pro průmysl stavebních hmot - písek,vápenec,kámen …

- pro průmysl sklářský a keramický - sklářské písky,kaolín

- diamanty: Konžská lidově demokratická republika, Botswana, Rusko, Austrálie, Brazílie,JAR


2) Průmysl paliv a energetiky

Energetický průmysl je klíčovým odvětvím národních ekonomik. Zahrnuje těžbu primárních energetických zdrojů (PEZ) ropy, zemního plynu, uhlí,jaderných surovin i jejich následné zpracování na různé druhy energie - elektrickou energii, koks, svítiplyn... Nejdůležitější energetickou surovinou je ropa.Těžba ropy pokrývá přes 40% všech energetických potřeb lidstva a zároveň je hlavní komoditou mezinárodního obchodu. Téměř 80% světové elektrické energie vyrobí USA, Japonsko, Kanada ,Velká Británie, Francii, Německo, Rusko.

Podíl jednotlivých druhů elektráren na světové výrobě elektrické energie

- tepelné elektrárny

vyrábějí asi 2/3 veškeré světové el. energie. Spalují především uhlí, ekologická zátěž životního prostředí je obrovská.Státy s největším podílem el. energie vyrobeným v tepelných elektrárnách: Austrálie, JAR, Alžírsko,

- jaderné

ekologicky „čistá“ energie, ale obrovské bezpečnostní riziko při nehodě a problémy se skladováním radioaktivního odpadu.Na světové produkci elektřiny se podílí asi 18%.Státy s největším podílem el. energie vyrobeným v jaderných elektrárnách: Litva, Francie,Belgie, Jižní Korea.

- vodní

světově málo významná produkce asi 5%.Opět „čistá“ energie ale výroba je závislá na vhodných přírodních podmínkách - georeliéf,klima. Státy s největším podílem el. energie vyrobeným ve vodních elektrárnách:Norsko, Brazílie, Paraguay, Kamerun, Rakousko

Alternativní zdroje

Podíl na výrobě světové energie zatím nepatrný.Výhody jsou v malé ekologické zátěži životního prostředí a nevyčerpatelnosti zdrojů,nevýhody opět závislost na přírodních podmínkách.

- větrné

podmínka pravidelné a dostatečné větrné proudění,nevýhoda hlučnost

- solární

oblasti kolem obratníků, v místech s dostatkem slunečního záření

- geotermální

aktivní oblasti země -místa střetu litosférických desek,vulkanická činnost -gejzíry, vřídla

- spalování biomasy

- přílivové

využívají kolísání mořské hladiny při dmutí - přílivu a odlivu

3) Zpracovatelský průmysl

Nejdůležitějšími a nejrychleji se rozvíjejícími obory zpracovatelského průmyslu jsou ve vyspělých státech světa strojírenský a chemický průmysl.Impulsem pro nástup těchto oborů byl pokrok, který je spojen s průmyslovou a vědecko-technickou revolucí i fakt, že vyrábí zařízení a produkty potřebné pro další odvětví průmyslu. V nejrozvinutějších zemích světa strojírenský a chemický průmysl pokrývá až 70% veškeré průmyslové výroby.

Strojírenský průmysl - členění podle odvětví

- těžké strojírenství - výroba důlních zařízení,elektráren …

- všeobecné strojírenství - těžké dopravní prostředky, zemědělské a obráběcí stroje …

- dopravní strojírenství - výroba dopravních prostředků ,aut, letadel …

- lehké strojírenství - spotřební elektronika - výroba bílé techniky -praček, ledniček, černé techniky -TV …

- přesné strojírenství - jemná mechanika,optika,elektronika,výroba robotů,měřících přístrojů …

- investiční strojírenství - výroba zařízení průmyslových závodů

Chemický průmysl

Je obor náročný na výzkum,kvalifikaci pracovních sil,vodu a energie.Podmiňuje hospodářskou vyspělost státu.

Téměř 75% světové výroby chemického průmyslu je soustředěno v USA, Japonsku a státech EU.

- těžká chemie

anorganická chemie - výroba kyseliny sírové, výroba umělých hnojiv, výroba chemických vláken, výroba syntetického kaučuku, výbušnin

- lehká chemie

petrochemie - zpracování ropy, výroba plastů,výrobky pro průmysl stavebních hmot, spotřební průmysl,farmaceutický průmysl

Hutnický průmysl - metalurgie

Plynule navazuje na těžbu rud, je surovinovou základnou strojírenského průmyslu a průmyslu stavebních hmot.Hutnictví - metalurgie se člení na:

Hutnictví černých kovů - černou metalurgii, která zahrnuje výrobu železa a oceli

Hutnictví barevných kovů - barevnou metalurgii, která zahrnuje výrobu neželezných kovů a jejich slitin, nejvýznamnější je produkce hliníku a mědi

Dřevozpracující průmysl

Podmíněn přírodními faktory,největší produkční oblasti jsou zároveň koncentrací největší výroby.Součástí dřevozpracujícího průmyslu jsou obory navazujících na těžbu dřeva.Např: výroba řeziva pro stavebnictví, výroba nábytku, papírenský průmysl. Kanada, USA, Rusko, Skandinávie

Textilní průmysl

Změnami prochází i jeden z nejstarších odvětví průmyslu.Klesá orientace textilního průmyslu na přírodní vlákna a zvyšuje se podíl umělých vláken.Nejvýznamnější je oděvní a obuvnický průmysl, který zaniká v tradičních vyspělých zemích a přesouvá se za levnou pracovní silou do států východní Asie.

Kožedělný průmysl

Zpracovává přírodní kůži a kožichy.S rozvojem chemického průmyslu dochází k nahrazování přírodních materiálů umělými vlákny a koncentrací výroby do zemí s levnou pracovní silou.

Potravinářský průmysl

Nejstarší průmysl,navazuje na zemědělskou výrobu,zajišťuje výživu obyvatelstva.Rozděluje se podle závislosti na produkční oblasti - např: cukrovarnictví,výroba cukru se uskutečňuje v místech pěstování, rozvoz hotový produkt

spotřební oblasti - např: pekárny, výroba pečiva ve městech blízko zákazníků

Potravinářský průmysl se člení na řadu dalších oborů lihovarnictví,masný průmysl,pivovarnictví,výroba konzerv…

Sklářský a keramický průmysl

Je závislý na kvalitních surovinách a kvalifikaci pracovníků, tradiční sklářské oblasti jsou v Evropě a Číně.

Průmysl stavebních hmot

Nejdůležitějším produktem je výroba cementu.Rozmístění je rovnoměrné.Pří výrobě se vytváří oblastní komplexy, které mají dostatek surovin pro výrobu cementu,stavebních dílců …


ROZMÍSTĚNÍ PRŮMYSLOVÉ VÝROBY

Charakteristické je koncentrování průmyslové výroby do středisek, které se vyznačují řadou vztahů s jinými závody.Takto vznikají průmyslové komplexy nebo průmyslové oblasti. Světového významu dosahují tzv. jádrové oblasti - makroregiony, průmyslové konurbace s tradiční výrobou,výzkumem a kvalifikovanými pracovníky.Jádrové oblasti světové výroby:

USA – SV pobřeží s oblastí Velkých jezer, orientace na strojírenský průmysl, Jih převaha chemického průmyslu, Z pobřeží Hi-tech technologie,elektronika,elektrotechnika,výzkum.

Západní Evropa – pás táhnoucí se z Anglie, přes země Beneluxu do Francie, Německa, Švýcarsko do severní Itálie. Orientace na strojírenský průmysl,elektrotechnický,chemický průmysl.Snaha o zachycení vědeckého a technického pokroku a konkurence asijskému a americkému trhu.

Východní Asie - Japonsko a východní a jižní Čína,nově industrializované země tzv.asijští tygři a Rusko.Opět orientace na výrobu komodit s velkou mírou přidané hodnoty především v strojírenských a chemických odvětvích výroby.

Nejvyspělejší světové ekonomiky - nejvyspělejší státy světa - vytvořily organizaci G 7.jejími členy jsou:USA,

Kanada,Japonsko,Německo,Velká Británie,Francie,Itálie.Často se k seskupení G 7 přiřazuje Rusko a pak hovoříme o skupině G 8.