Geografie světového hospodářství - úvod

HOSPODÁŘSTVÍ

Hospodářství - ekonomii - studuje v rámci zeměpisu tzv. ekonomická geografie, která ve při svém studiu zahrnuje odvětví: zemědělství, průmyslu, službeb, dopravy a cestovního ruchu.

PROCES INDUSTRIALIZACE 

Současná podoba světového hospodářství je výsledkem dlouhodobého historického vývoje lidské společnosti. Zásadním způsobem byla ovlivněna procesem industrializace, který v posledních dvou staletích zasáhl téměř všechny státy světa. Proces industrializace dokumentuje např: struktura zaměstnanosti ekonomicky aktivního obyvatelstva v jednotlivých sektorech hospodářství.

- Předindustriální fáze

Je období, které nastupuje po neolitické revoluci. Charakterizuje přechod lidstva od sběru plodin a lovu zvěře k zemědělské činnosti a zakládání prvních trvalých sídel. V předindustriálním období pracovala většina obyvatelstva v zemědělství. Později se oddělil obchod a řemesla. Rozvoj dopravy a zámořské objevy odstartovaly nárůst světového obchodu. Začíná první fáze demografické revoluce.

- Industriální fáze

Začíná ve vyspělých zemích na konci 18.století a vrcholí v první polovině 20. století. Průmyslovou revoluci charakterizuje přechod od manufakturní, ruční výroby k strojové velkovýrobě, s využitím parního stroje jako pohonné síly. Projevuje se prví urbanizací a růstem měst. Do popředí se dostává hutnictví, těžké strojírenství a textilní průmysl.

Technická revoluce, nebo-li druhá průmyslová revoluce, představuje další pokrok ve výrobě, k němuž došlo na přelomu 19. a 20.století. Nastává rozvoj výrobních sil s využitím nových energií, elektřiny a spalovacích motorů. Vznikají nové odvětví hospodářství, rozvíjí se elektrotechnické obory, dopravní strojírenství, díky chemickému průmyslu roste intenzivní zemědělská velkovýroba. Zaměstnanost ekonomicky činného obyvatelstva je největší v sekundární a terciální sféře hospodářství. Převrat v mezinárodním obchodu způsobují telekomunikační obory. Demografická revoluce pokračuje dalšími fázemi.

- Postindustriální fáze

V poslední fázi se nachází vyspělejší část světa od druhé poloviny 20.st. Dochází k využívání nových alternativních zdrojů energie a atomové energie. Lidstvo začíná řešit globální problémy. Rozvíjí se obory elektroniky a výpočetní techniky,optiky, telekomunikační obory.Vzniká světová informační síť. Průmyslová výroba je charakterizována vysokým stupněm robotizace a automatizace. Lidstvo poprvé vstupuje do vesmírného prostoru. Největší rozvoj zaznamenává terciérní a kvartérní sektor hospodářství. Většina průmyslové výroby je soustředěná do tří jádrových oblastí světa - USA, EU a JV Asie v čele s Japonskem. Tyto světová centra se podílejí 80 % na světové průmyslové produkci. Rozdíly mezi hospodářsky vyspělými státy a státy na nižším stupni ekonomického rozvoje se neustále zvětšují. Vyspělé státy ukončují proces demografické revoluce...

Deindustrializace - dlouhodobý úbytek zaměstnanosti ve výrobním sektoru. V Evropě se objevuje v druhé polovině 20.století a jeho důvodem může být např:vyčerpání nerostných zdrojů, pokrok a nové technologie, zámořská konkurence.

Rozlišujeme pozitivní deindustrializaci, kdy dochází k redukci pracovních sil jako výsledek vzrůstu produktivity práce anebo negativní deindustrializaci, která se projevuje úpadkem výroby, růstem nezaměstnanosti.

Racionalizace a restrukturalizace - procesy související z globalizací - s jednotným světovým trhem - s sebou přinášejí řadu změn v rámci národních, kontinentálních nebo světových ekonomik. Projevují se např: novým rozložením pracovních sil v jednotlivých sférách hospodářství, dekoncentraci průmyslu, restrukturalizací a racionalizací stávající výroby - investicemi v méně vyspělých zemích (daňové úlevy,levná pracovní síla), uzavíráním nerentabilních podniků, změnách v odvětvové struktuře hospodářství.

SEKTORY HOSPODÁŘSTVÍ  

S historickým vývojem civilizace dochází ke změnám v hospodářských činnostech lidstva a struktuře zaměstnanosti v jednotlivých oborech hospodářství. V současnosti rozlišujeme tyto základní sektory:

Primér - primární sektor hospodářství

- zahrnuje činnosti související se získáváním surovin - těžbu nerostných surovin, zemědělství, rybolov, lesnictví …

Sekundér - sekundární sektor hospodářství

- je charakterizován přemísťováním a zpracováním surovin - zde řadíme zpracovatelský průmysl, nákladní dopravu, výrobu a rozvod elektřiny, plynu a vody, stavebnictví …

Terciér - terciální sektor hospodářství

- poskytuje služby - zahrnuje osobní dopravu, ubytování a stravování, opravy, obchod, cestovní ruch …

Kvartér - kvartérní sektor hospodářství

- soustřeďuje činnosti zabývající se informacemi - obsahuje vědu a výzkum, školství, zdravotnictví, informační technologie …

Při podrobnější klasifikaci všech ekonomických činností se setkáváme s tzv. odvětvovou klasifikací ekonomických činnosti - OKEČ. Pro třídění se užívá kombinace dvoustupňového alfabetického a čtyřstupňového numerického kódu.